نقش رسانه در یادگیری

|175466|okp
یک فایل ورد 22 صفحه ای خلاصه مطلب: نقش رسانههاي آموزشي در فرآيند يادگيري دانش آموزان مراحل اجراي طرح همياري در امر آموزش يادگيري فراگيران ، آموزگار هدف مشخصي را براي درسي كه مي دهد در نظر مي گيرد. تدريس را با صحبت راجع به هدف درسي و ايجاد انگيزه شروع...